Všeobecné obchodní podmínky firmy GANES, s. r. o. Ledeč n. S.,
IČO: 48171981

1) ÚVOD

Obchodní vztahy mezi firmou Ganes, s. r. o. a jejími zákazníky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (úplné znění - 89/2012 Sb.), souvisejícími předpisy a obecným právním řádem České republiky. Níže uvedené obchodní podmínky upřesňují postupy při prodeji objednaného zboží zákazníkům.

2) UZAVŘENÍ SMLOUVY

Na základě přijaté písemné objednávky předané osobně, faxem nebo e-mailem je vystavena prodávajícím kupní smlouva, ve které je uveden přesný popis zboží, jeho cena, způsob odběru, termín dodávky a forma placení. Kupní smlouva nabývá právní účinnosti dnem podpisu statutárním zástupcem kupujícího a jejím doručením prodávajícímu.

3) DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží uvedené v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky v termínu uvedeném v těchto dokumentech. Dodávka je splněna dnem

 • osobním převzetím zboží kupujícím
 • převzetí zboží sběrnou službou (dodání do 24 hod.)
 • odeslání zboží poštou

Okamžikem předání zboží přechází veškeré nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Dílčí dodávky jsou přípustné pokud není dohodnuto jinak.

4) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není ujednáno jinak, cena dodávky je stanovena dohodou na základě předložené konkrétní nabídky. Všechny ceny nezahrnují náklady na balení a dopravu. Zboží je baleno potřebným způsobem ( kartony, palety). Obaly jsou nevratné a jdou k tíži kupujícího. K cenám se připočítává DPH dle aktuálně zákonné výše. Způsob úhrady je stanoven v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu plnění až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn předmět plnění demontovat a odvézt.

Možnosti úhrady zboží:
 • platba fakturou se splatností 14 dnů
 • platba zálohovou fakturou v plné výši. Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.
 • platba v hotovosti
 • platba dobírkou

Faktura musí zejména obsahovat číslo objednávky, údaje identifikující prodávajícího i kupujícího, včetně údajů o bankovním spojení, datum zdanitelného plnění, specifikaci zboží, kupní cenu v měně, která je uvedena v konkrétní kupní smlouvě a další údaje, na kterých se smluvní strany dohodnou.

5) PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

Součástí dodávky je Průvodně technická dokumentace a prohlášení o shodě.

6) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží po dobu 12 měsíců ode dne splnění závazku nebo 2000 provozních hodin (co nastane dříve). Při uzavření servisní smlouvy a používání originálních dílů se prodlužuje délka na 24 měsíců nebo 4000 provozních hodin (co nastane dříve).

Zboží musí být používáno v souladu s průvodně technickou dokumentací. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození či na vady způsobené provozním opotřebením nebo poškození vlivem neodborné či nedostatečné údržby, poškozením přepětí, elektrostatickým nábojem, závady vzniklé vlivem okolního prostředí nebo vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na přirozeně funkční opotřebení všech pohybujících se dílců a dynamicky namáhaných těsnění. Dále na rychle opotřebitelné díly označené v průvodní technické dokumentaci.

Servisní oprava po poruše zařízení způsobující odstavení celé linky - zahájení prací:

 • v době trvání záruční lhůty se postupuje dle uzavřené smlouvy
 • po uplynutí záruční lhůty a) do 48 hodin (bez pohotovostního servisního příplatku) a dle dispozic náhradních dílů
  b) do 24 hodin (s pohotovostním servisním příplatkem) od nahlášení poruchy faxem nebo emailem s dostupným popisem vzniklé závady a jejími projevy, s uvedením typu a výrobního čísla výrobku, popř. místa servisního výjezdu a kontaktní osoby.

Při opravě na místě instalace je účtována doprava i u záručních oprav. Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit dodací list.

7) MAJETKOVÉ SANKCE

a) Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy druhá strana podstatným způsobem porušila svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek či zákona. Přitom k nápravě nedošlo ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

b) Za podstatné porušení smluvy se zejména považují případy:

 • prodávající nedodá zboží kupujícímu včas
 • kupující je v prodlení se zaplacením faktury

 

c) Při prodlení kupujícího s placením konečné faktury z hodnoty dodávky zařízení vzniká prodávajícímu právo vyúčtovat kupujícímu úrok ze zpoždění ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení na základě sankční faktury, nejvýše však 10 % z kupní ceny.

d) Při prodlení prodávajícího s plněním termínu dle čl. 3 této kupní smlouvy vzniká kupujícímu právo vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za nedodané zařízení za každý i započatý den prodlení na základě sankční faktury, nejvýše však 10 % z kupní ceny.

e) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody

8) VYŠŠÍ MOC

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 6-ti měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění sankcí proti smluvní straně postižené vyšší mocí.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré spory vyplývající ze smluv anebo všeobecných obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.

 • Smluvní strany jsou povinni usilovat o řešení veškerých sporů vyplývajících ze smluv smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, spor projedná a rozhodne příslušný soud v České republice.
 • Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly zveřejněné smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek kterékoliv smlouvy dle těchto všeobecných podmínek.
 • Jestliže některé ustanovení těchto podmínek je, nebo se stane neplatné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek platná. V části, která je tvořena neplatným ustanovením se bude vztah kupujícího a prodávajícího řídit obecným ustanovením příslušných právních předpisů.
 • Zánikem účinnosti smlouvy nebo všeobecných podmínek, či některého jejich ustanovení nezanikají povinnosti a nároky na smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny splnit vše, na čem se před ukončením platnosti smlouvy anebo všeobecných podmínek dohodly, nedohodnou-li se jinak.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky .
 • Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 11. 2012
 
GANES, s.r.o. - netkatalog.czLakovny (lakování) a galvanovny - netkatalog.cz

© GANES s.r.o.
realizace pelikanek.cz