Služby

Ekologické poradenství

Význam ekologických dopadů do činnosti průmyslových i jiných společností roste každým rokem. Suma přibývajících ekologických zákonů, vyhlášek a nařízení reprezentovaných ministerstvem životního prostředí je natolik rozsáhlá a specifická, že pro většinu profesí, nejen z oblasti povrchových úprav a zpracování odpadů, přichází periodicky potřeba konzultace s odborníky přímo se v touto oblastí zabývající.

Jsou zde však i kategorie činností a předmětů podnikání ovlivňující životní prostředí do té míry, že konzultace problému je sice velmi vhodná, nikoliv však postačující s ohledem na požadavky legislativního procesu.

V souladu s platnou legislativou (zákon 100/2001 Sb. v platném znění) tedy zajišťujeme vlastními autorizovanými odborníky i posuzování vlivu na životní prostředí včetně zpracování dokumentace EIA.

Oblasti na něž se ve své poradenské činnosti zaměřujeme především:

  • Povrchové úpravy – obecně
  • Vodní hospodářství povrchových úprav
  • Odpadové hospodářství – obecně
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana zdraví
  • Nebezpečné chemické látky

Projekty povrchových úprav

Soubory povrchových úprav patří mezi provozy se zátěží na životní prostředí. Nejinak je tomu i u těch nejrozšířenějších tedy lakoven a galvanizoven. Eliminaci těchto negativních vlivů jak na ovzduší, vody, hygienu pracovního prostředí atd. je povinen zájemce o jejich provozování řešit od samého počátku přijetí myšlenky na jejich vybudování.

Stavební zákon (č.169/2018 Sb. v platném znění) i zákony o ochraně ovzduší, vodní zákon a zákon o odpadech vyžadují projekční přípravu těchto souborů v několika stupních a jejich zpracovatelé musí mít oprávnění zvláštní způsobilosti k této činnosti.

Naše společnost takovýmito autorizacemi/oprávněními ve smyslu platné legislativy disponuje a je tedy vhodným partnerem pro zájemce o realizaci přípravných fází výstavby provozů povrchových úprav včetně posuzování vlivů na životní prostředí (zpracování EIA).

Servisní činnost

Servisní činnost

Provozy povrchových úprav i provozy zpracovávající třísky z obrábění kovů mají svá specifika daná korozním namáháním zařízení použitými chemikáliemi (případ galvanizoven) a abrazí danou kontaktem materiálů při přetváření kovových třísek.

Oboje vede, i při používání nejlépe dostupných jakostí materiálů s ohledem na optimalizaci poměru cena/výkon, k postupnému opotřebovávání jednotlivých komponent a potřebě jejich opravy nebo i výměny.

U rychleopotřebitelných dílů je to pak v některých případech i otázkou času kratšího, než bývá poskytnutá záruční lhůta.

Pro předcházení neplánovaným výpadkům chodu zařízení je proto zavedena preventivní servisní činnost včetně plánování servisních lhůt dle sledování počtu provozních hodin a operativní kontakt s provozovateli na bázi vzdáleného připojení k zařízení a provádění diagnostiky s určením poruchy a její předpokládané příčiny. Návazně pak stanovení možné nápravy údržbou uživatele nebo naplánováním výjezdu našeho servisního technika s potřebnou výbavou.